Polityka Prywatności


Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

 1. 1. Ewerro Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 44, 42-400 Zawiercie, tel. 535 033 090, mail ewerro@ewerro.pl; NIP: 649-230-02-24, REGON: 243614060; KRS: 0000 516 285;

II. Cele i podstawy przetwarzania

 1. 1. Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu) w celu zawarcia umowy na realizację usług sprzedażowych świadczonych przez firmę Ewerro Sp. z o.o., na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. 2. Przetwarzamy Twoje dane (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu) w celu wykonania i na podstawie umowy (kupna/sprzedaży), gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

III. Prawo do sprzeciwu

 1. 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

IV. Okres przechowywania danych

1.    Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy (imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu) będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat od końca roku, w którym wygasła umowa;

2.    Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu miesiąca od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

3.    Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom. Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)      prawo do przenoszenia danych;

f)       prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w niniejszym formularzu.


 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej jako Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Ewerro Sp. z o.o., ul Daszyńskiego 44, 42-400 Zawiercie; 535 033 090; mail ewerro@ewerro.pl; (dalej Sklep).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Polityka zawiera:

 2. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Stowarzyszeniu/Fundacji;

 3. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

 4. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Sklep. Sklep powinien też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Stowarzyszenia/Fundacji z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Stowarzyszenie.

 

1.     Skróty i definicje:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Stowarzyszenie powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Stowarzyszenie oznacza Stowarzyszenie …

2.     Ochrona danych osobowych w Stowarzyszeniu – zasady ogólne

Filary ochrony danych osobowych w spółce z ograniczona odpowiedzialnością:

 • Legalność – Sklep dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

 • Bezpieczeństwo – Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.

 • Prawa Jednostki − Sklep umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

 • Rozliczalność − Sklep dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

3.     Zasady ochrony danych

Sklep przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

4.     System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu składa się z następujących elementów:

 • Inwentaryzacja danych. Sklep dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Stowarzyszeniu/Fundacji, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:

 1. przypadków przetwarzania danych wrażliwych;

 2. przypadków przetwarzania danych osób, których Sklep nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane);

 3. przypadków przetwarzania danych dzieci;

 4. profilowania;

 5. współadministrowania danymi.

 • Sklep opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Stowarzyszeniu (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Stowarzyszeniu.

 • Podstawy prawne. Sklep zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

 1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,

 2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Sklep przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia/Fundacji.

 • Obsługa praw jednostki. Sklep spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

 1. Obowiązki informacyjne. Sklep przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.

 2. Możliwość wykonania żądań. Sklep weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.

 3. Obsługa żądań. Sklep zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.

 4. Zawiadamianie o naruszeniach. Sklep stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

 • Sklep posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

 1. zasady zarządzania adekwatnością danych;

 2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych;

 3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności;

5.     Bezpieczeństwo.

Sklep zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

 1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

 2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

 3. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

 4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

 5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

 • Przetwarzający. Sklep posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Stowarzyszenia, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

 • Eksport danych. Sklep posiada zasady weryfikacji, czy Sklep nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

 • Privacy by design. Sklep zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Stowarzyszeniu/Fundacji uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

6. Inwentaryzacja

Dane wrażliwe

Sklep identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Sklep postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Dane niezidentyfikowane

Sklep identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

Profilowanie

Sklep identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Stowarzyszenie postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Współadministrowanie

Sklep identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7.     Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

o   RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.

o   Sklep prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.

o   Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Stowarzyszeniu/Fundacji rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

o   W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Sklep uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Sklep odnotowuje co najmniej: (i) nazwę czynności, (ii) cel przetwarzania, (iii) opis kategorii osób, (iv) opis kategorii danych, (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Stowarzyszenia/Fundacji, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, (vi) sposób zbierania danych, (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających), (viii) informację o przekazaniu poza EU/EOG; (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

o   Wzór Rejestru stanowi Załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Czynności Przetwarzania Danych”. Wzór Rejestru zawiera także kolumny nieobowiązkowe. W kolumnach nieobowiązkowych Sklep rejestruje informacje w miarę potrzeb i możliwości, z uwzględnieniem tego, że pełniejsza treść Rejestru ułatwia zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej

 •  

8.     Podstawy przetwarzania

o   Sklep dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

o   Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel Stowarzyszenia/Fundacji) Sklep dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.

o   Sklep wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).

o   Kierownik komórki organizacyjnej Stowarzyszenia/Fundacja ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Stowarzyszenia/Fundacji, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Stowarzyszenia/Fundacja.

 •  

9.     Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

o   Sklep dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.

o   Sklep ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia/Fundacji informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Stowarzyszeniu/Fundacji, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Stowarzyszeniu/Fundacji w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

o   Sklep dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.

o   Sklep wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.

o   W celu realizacji praw jednostki Sklep zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Sklep, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,

o   Sklep dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

10.     Obowiązki informacyjne

o   Sklep określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

o   Sklep informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.

o   Sklep informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.

o   Sklep informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.

o   Sklep określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).

o   Sklep informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

o   Sklep informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

o   Sklep informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).

o   Sklep informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

o   Sklep bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

11. Żądania osób

o   Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Sklep wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), Sklep może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

o   Nieprzetwarzanie. Sklep informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.

o   Odmowa. Sklep informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.

o   Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Sklep informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Sklep nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.

o   Kopie danych. Na żądanie Sklep wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Sklep wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.

o   Sprostowanie danych. Sklep dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Sklep ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Sklep informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

o   Uzupełnienie danych. Sklep uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Sklep ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Sklep nie musi przetwarzać danych, które są Stowarzyszeniu/Fundacji zbędne). Sklep może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Sklep procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

o   Usunięcie danych. Na żądanie osoby, Sklep usuwa dane, gdy:

·         dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,

·         zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

·         osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,

·         dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,

·         konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,

·         żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

Sklep określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Sklep, Sklep podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Stowarzyszenie/Fundację informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

12.  Ograniczenie przetwarzania.

Sklep dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 3. Stowarzyszenie nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Stowarzyszenia/Fundacji zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Sklep przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Sklep informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Sklep informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

 • Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Sklep wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Stowarzyszeniu/Fundacji, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Stowarzyszenia/Fundacji.

 • Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Stowarzyszenie w oparciu o uzasadniony interes Stowarzyszenia/Fundacji lub o powierzone Stowarzyszeniu/Fundacji zadanie w interesie publicznym, Stowarzyszenie uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Stowarzyszenia/Fundacji ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Sklep prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Sklep uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 • Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Sklep na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Sklep uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

 • Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Stowarzyszenie przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Sklep zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Stowarzyszenia/Fundacja, chyba że taka automatyczna decyzja (i) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Stowarzyszeniem/Fundacja; lub (ii) jest wprost dozwolona przepisami prawa; lub (iii) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

13. MINIMALIZACJA

Sklep dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

Minimalizacja zakresu

Sklep zweryfikowało zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Sklep dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Sklep przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).

Minimalizacja dostępu

Sklep stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Sklep stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

Sklep dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Sklep dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w Procedurze bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Stowarzyszenia/Fundacji stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

Minimalizacja czasu

Sklep wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Stowarzyszeniu, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych Stowarzyszenia/Fundacja, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Sklep. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

14.  BEZPIECZEŃSTWO

Stowarzyszenie zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie/Fundację.

Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Sklep przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

 • Sklep zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania − wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

 • Sklep kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.

 • Sklep przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Sklep analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 • Sklep ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Sklep ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:

 • pseudonimizacja,

 • szyfrowanie danych osobowych,

 • inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

 • środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Oceny skutków dla ochrony danych

Sklep dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Środki bezpieczeństwa

Sklep stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Stowarzyszeniu/Fundacji i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Stowarzyszeniu/Fundacji dla tych obszarów.

Zgłaszanie naruszeń

Sklep stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

15.  PRZETWARZAJĄCY

Sklep posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Stowarzyszenia opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Stowarzyszeniu.

Sklep rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

16.  EKSPORT DANYCH

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Sklep okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

16.  PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Sklep zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Stowarzyszenie/Fundację odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.


Formuła zakupowa Twisto

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) właściciel domeny internetowej przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1.      Serwis internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a)      zrealizowania usług oferowanych na stronie internetowej,

b)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

·         świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

·         obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

·         w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c)      przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.      Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach marketingowych i innych.

a)      ile wyrazili Państwo zgodę na zapis do newslettera, podany przez Państwa adres email będzie on wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Twisto Polska sp. z o.o. Zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kliknięcie w link rezygnacji.

4.      Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

5.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a)      ING Bank Śląski S.A.

b)      Twisto Polska sp. z o.o.

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

7.      W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;

c)      prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

e)      prawo do przenoszenia danych.

8.      W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9.      W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

10.  W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

11.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

12.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

13.  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

14.  Przysługujące Państwu prawa określono zostały w Polityce Prywatności w pkt. nr 7.


Polityka Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.   Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. marketingowych (remarketing)

3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3.  Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4.  Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.  Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

·         Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

·         Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

·         Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

·         Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

·         Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL.

 


ZAŁĄCZNIKI