Regulamin sklepu internetowego ewerro.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Ewerro, dostępny pod adresem internetowym ewerro.pl, prowadzony jest przez Ewerro Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-202 Częstochowa, pod numerem KRS 0000 516 285, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 649-230-02-24, REGON 243614060

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Ewerro sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, kod pocztowy 42-400, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-202 Częstochowa.

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000 516 285, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 649-230-02-24, REGON 243614060

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym ewerro.pl

6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie

2. Adres e-mail Sprzedawcy: ewerro@ererro.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 033 090

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 29 1050 1142 1000 0090 3039 7724

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku